• Σύνταγμα της Ελλάδας
  • Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16-7-82 τ. Α') «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
  • Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/21-9-1992 τ. Α') «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»
  • Ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7/30-1-1997 τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (αυτονομία Τμημάτων).
  • Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20-3-2007 τ. Α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεταρρύθμιση του Ν. 1268/1982.
  • Ν 3205/2003 (ΦΕΚ 297/23-12-2003 τ. Α') «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.. ΟΤΑ μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»
  • Εγκύκλιος 2/72757/0022/31-12-2003 του Ν. 3205/2003
  • Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/9-2-1999 τ. Α') «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις.».
  • Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ. Α') «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».