Οι μετεγγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων και σπουδαστών Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3282/2004 (Α΄ 208) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 (Α’ 287), του άρθρου 16 του ν.3443/2006 (Α’ 41), του άρθρου 12 του ν. 3577/2007 (Α’ 130), του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α’ 210), του άρθρου 33 του ν. 3794/2009 (Α’ 156), του άρθρου 25 του ν. 3879/2010 (Α’ 168) και με διατάξεις της Φ.5/127421/Β3/04 (Β΄ 1702) υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των αριθμ. Φ1/42076/Β3/4-4-2008 (Β’ 644), Φ1/62398/Β3/13-5-2008 (Β’ 938) και Φ.5/121055/Β3/10 υπουργικών αποφάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ.

Τα θέματα κατάταξης πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Ν.3404/2005 "Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις" (Α΄ 260), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ

Για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό ισχύουν ειδικές διατάξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων.
  • Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων.
  • Έλληνες απόφοτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • Έλληνες απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο (με πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας).
  • Έλληνες απόφοτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με πρόγραμμα σπουδών χώρας που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Για αναλυτικές οδηγίες σε σχέση με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανατρέχουν στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272B/01-03-07) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας. Δύο από αυτές τις κατηγορίες είναι: A) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς (Απόφοιτοι Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και B) οι Απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής. Ο υποψήφιος μπορεί να υπαχθεί σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες, εφόσον δεν έχει ελληνική καταγωγή ο ίδιος και κανένας από τους δύο γονείς του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανατρέχουν στη σχετική ιστοσελίδατου Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Τα θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για αποφοίτους λυκείων ορίζονται από τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις:

  • Αριθ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391/30.3.2006 τ.Β') Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Αριθμ. Φ253/27456/Β6(2)(ΦΕΚ 493/18.03.2009 τ.Β') Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέχουν στις σχετικές ιστοσελίδες για θέματα εξετάσεων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.