Υπ΄αριθμ. 2-2016 Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απο 1-09-2016 έως και 31-12-2018 με κριτηριο κατακυρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά συνολικού προυπολογισμού 1.228.733,10 ευρώ