Οι μετεγγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων και σπουδαστών Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3282/2004 (Α΄ 208) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 (Α’ 287), του άρθρου 16 του ν.3443/2006 (Α’ 41), του άρθρου 12 του ν. 3577/2007 (Α’ 130), του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α’ 210), του άρθρου 33 του ν. 3794/2009 (Α’ 156), του άρθρου 25 του ν. 3879/2010 (Α’ 168) και με διατάξεις της Φ.5/127421/Β3/04 (Β΄ 1702) υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των αριθμ. Φ1/42076/Β3/4-4-2008 (Β’ 644), Φ1/62398/Β3/13-5-2008 (Β’ 938) και Φ.5/121055/Β3/10 υπουργικών αποφάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ.